Oddział dzienny psychiatryczny działa od stycznia 2011 roku w ramach kontraktu
z NFZ. Dysponuje 13 miejscami w trybie dziennym., przyjmuje do leczenia kobiety i mężczyzn po 18 roku życia. Terapia trwa 12 tygodni. Terapie odbywają się w godzinach od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

W Oddziale leczone są osoby z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych,  zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu, zaburzeń psychotycznych w fazie remisji objawów wytwórczych, osoby po kryzysach i traumach.

Procedura przyjęcia

Kwalifikacja do oddziału obejmuje w pierwszym etapie wypełnienie kwestionariusza i dostarczenie go do ośrodka osobiśćie lub pocztą tradycyjną. Kwestionariusz dostępny jest w oddziale, na naszej stronie lub można otrzymadrogą mailową. Po otrzymaniu wypełnionego kwestionariusza ustalone zostają dwa terminy konsultacji na oddziale . Podczas drugiej konsultacji zazwyczaj informujemy o decyzji dotyczącej przyjęcia do oddziału. Procedura kwalifikacji ma na celu ustalenie, czy prowadzona terapia będzie skuteczną i zalecaną formą pomocy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do oddziału. W przypadku nie zakwalifikowania do terapii proponujemy inną formę pomocy. Osoby zakwalifikowane zgłaszają się do oddziału w wyznaczonym terminie z aktualnym skierowaniem (skierwanie do szpitala psychiatrycznego druk....) wystawionym przez lekarza

Nie kwalifikujemy do terapii w oddziale osób:

- które z powodu swojego stanu psychicznego i istniejących zaburzeń stanowią zagrożenie dla siebie i otoczenia i wymagają leczenia w trybie całodobowym stacjonarnym,
- z obecnymi nasilonymi ostrymi objawami psychotycznymi w przebiegu przewlekłego procesu psychotycznego, schizofrenii, zaburzeń organicznych czy stanów zaburzeń świadomości,
- z rozpoznaniem zespołu otępiennego,
- z zaburzeniem osobowości typu antysocjalnego,
- uzależnienionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, z uwzględnieniem sześciomiesięcznego okresu abstynencji, po ukończeniu terapii uzależnień
- z ryzykiem używania przemocy,
- w tym osoby w trakcie spraw sądowych,
- z dużym ryzykiem podejmowania  zachowań autoagresywnych

Oddział pracuje w formule społecznośći terapeutycznej i terapii grupowej. Ideą społecznośći terapeutycznej jest budowanie atmosfery zaufania, swobodnej i otwartej komunikacji, uważnośći na siebie, otwartego dzielenia simy徑ami dotyczącymi rozumienia życia psychicznego i zachowania.  Psychoterapia grupowa jest to forma pomocy psychoterapeutycznej oparta na procesie dynamiki grupy, który skłania uczestników grupy do wzajemnego uwzględnienia swojej obecnośći oraz współdziałania w zakresie zaspakajania własnych potrzeb.  Dzięi terapii grupowej możemy poznać jak funkcjonujemy w grupie, jakie pełnimy role oraz w bezpiecznych warunkach zmieniać mechanizmy swoich działać. W terapii opieramy sina podejśćiu integracyjnym. Proces terapeutyczny  omawiany jest w zespole pracujacym pod stałą superwizją

Rejestracja:
pon., śr., pt. 8.00 - 14.30
wt., czw. - 11.00 - 17.30