Klauzula informacyjna RODO

Centrum Zdrowia Psychicznego ANIMUS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z póź. zm. informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Zdrowia Psychicznego Animus znajdująca się przy ul. Oficerska 7A, 81-548 Gdynia, NIP: 5862235821
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych IODO, z którym można skontaktować się, poprzez adres e-mail: iodo@animus.med.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • Obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
  • Zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
  • W przypadku, w zakresie jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
  • W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii. Ponadto w sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego, ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych. Zastosowanie znajdą również, odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte m.in. w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego; Ustawie o służbie medycyny pracy; Ustawie o państwowym ratownictwie medycznym: Ustawie o publicznej służbie krwi.
  • Prawnie uzasadnionym interesie Centrum Zdrowia Psychicznego ”Animus” znajdująca się przy ul. Oficerska 7A, 81-548 Gdynia, NIP: 5862235821.

Informując poniżej o możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych, dotyczy to również danych osobowych państwa dzieci, nad którymi sprawują Państwo opiekę prawną.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w celu:
  • rejestracji i realizacji wizyt, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych takich jak: KAMSOFT, telefon, SKYPE, WhatsApp, itp.
  • prowadzenia przez nas działalności medycznej/leczniczej,
  • prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej,
  • realizacji wybranych przez Państwa usług, świadczonych przez pracowników oraz specjalistów zatrudnionych lub współpracujących z Centrum Zdrowia Psychicznego ”Animus”, takich jak:
   • Psychiatrów, w celu realizacji usług:
    • Porada lekarska diagnostyczna
    • Porada lekarska terapeutyczna
    • Psychoterapia indywidualna
    • Psychoterapia grupowa
    • Psychoterapia par
    • Warsztaty i treningi grupowe
    • Wizyta domowa
   • Psychologów, w celu realizacji usług:
    • Konsultacja psychologiczna.
    • Psychoterapia indywidualna.
    • Psychoterapia grupowa.
    • Psychoterapia par.
    • Warsztaty i treningi grupowe
    • Wizyta domowa.
    • Diagnostyka psychologiczna
   • Pracowników recepcji, w celu:
    • Rejestracji pacjentów.
    • Przekazywania danych do NFZ
    • Prowadzenia dokumentacji firmy.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji obowiązków i zadań, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przez następujące podmioty i osoby upoważnione:
  • Biuro Rachunkowe OREA, ul. Władysława IV 1-5 lokal U-8, 81-353 Gdynia
   Podstawa prawna :
   a. Ustawa o rachunkowości ustawa z dnia 29 września 1994 roku ( Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 ), zpóź.zm.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być również:
  1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np.: Narodowy Fundusz Zdrowia.
  2. Podmiotom upoważnionym na podstawie: decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych i innych.
  3. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Zdrowia Psychicznego Animus, przetwarzają dane osobowe np.: w zakresie usług, informatycznych, przez inspektora BHP, IODO, i inne.
  4. Podmioty upoważnione przez Pana/Panią
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 5. Osoba, której dane osobowe przetwarza Centrum Zdrowia Psychicznego Animus, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  1. dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym Administrator, jako podmiot leczniczy jest zobowiązany, do prowadzenia dokumentacji medycznej, w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego/wykonania usługi medycznej. Niepodanie danych osobowych może równie¿ powodować brak możliwości wykonania przez Administratora innych obowiązków określonych przepisami prawa a związanych z udzielonym świadczeniem/wykonaną usługą takich jak np. niemożność wystawienia faktury lub też imiennego rachunku, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów.
 7. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i są poddawane profilowaniu.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
Podstawa prawna: